Dưa Lê

Truy nã Yêu quái – Vị Trí Quái Ẩn – Âm Dương Sư

Nguồn:
onmyojiguide.com/guide/bounty-list/
http://onmyoji.wikia.com/wiki/Strange_Tales_Instance/List
http://onmyoji.wikia.com/wiki/Shikigami/List

Thức thần Gợi ý Vị trí

Chouchin Obake – Đăng Lung Quỷ – 灯笼鬼

Các chương: 1 (có 4) [Thường] và (có 2) [Khó], 2 (có 4), 3 (có 4), 5 (có 1), 6 (có 2), 7 (có 1), 9 (có 5), 13 (có 1), 17 (có 1)

Chương 1 – Amanojaku Midori đầu tiên có 2 trong Thường, Chouchin Kozou thứ 2 có 2 trong Khó;

Chương 2 – Hakaarashi no Rei thứ 2 có 2; Kiseirei đầu tiên có 2;

Chương 3 – Akajita đầu tiên có 2, Heiyo thứ 2 có 2;

Chương 5 – Boss Kamikui có 1;

Chương 6 – 2 Chouchin Obake mỗi chỗ 1 con;

Chương 7 – Kappa thứ 2 có 1;

[Khuyên chọn] Chương 9 – Chouchin Kozou đầu tiên có 3, Chouchin Kozou thứ 2 có 1, Boss Mouba có 1;

Chương 13 – Boss Kubinashi có 1;

Chương 17 – Boss Lãnh chúa Arakawa có 1;

Phó bản Bí mật Kappa – Tầng 3 có 2;

[Khuyên chọn] Phó bản Bí mật Lãnh chúa Arakawa – Tầng 1 đến 3 mỗi chỗ 3 con;

Phó bản Bí mật Ubume – Tầng 5 và 7 mỗi chỗ 1 con;

Akajita – Xích Thiệt – 赤舌

Các chương: 3 (có 2), 10 (có 1), 15 (có 6), 16 (có 4), 23 (có 6)

Chương 3 – Akajita đầu tiên có 1, Akajita thứ hai có 1;

Chương 10 – Satori thứ hai có 1;

Chương 15 – Tất cả (trừ Boss) đều có 1;

Chương 16 – Akajita đầu tiên có 1, Akajita thứ 2 có 2, Akajita thứ 3 có 1;

[Khuyên chọn] Chương 23 – 2 con Hone Onna mỗi chỗ 3 con;

Phó bản Bí mật Momiji – Tầng 6 và 7 mỗi chỗ 1 con;

Phó bản Bí mật Kappa – Tầng 3 có 1;

Phó bản Bí mật Ame Onna – Tầng 4 đến 6 mỗi chỗ 1 con;

Phó bản Bí mật Lãnh chúa Arakawa – Tầng 1 đến 3 mỗi chỗ 1 con;

Phó bản Bí mật Ootengu – Tầng 5 và 6 mỗi chỗ 1 con;

Amanojaku Aka – Thiên Tà Quỷ Xích – 天邪鬼赤

紅鬼 – Quỷ đỏ

拍屁股 – Vỗ đùi đen đét

Các chương: 4 (có 7) [Thường] và (có 6) [Khó], 5 (có 7), 6 (có 4), 7 (có 2), 11 (có 4), 13 (có 12), 14 (có 12), 15 (có 6)

Chương 4 – Karakasa Kozou đầu tiên có 3, Karakasa Kozou thứ 2 có 1 trong Thường, 2 Amanojaku Aka mỗi chỗ 1 con;

Chương 5 – Norikabe đầu tiên có 2, Norikabe thứ 2 có 3, 2 Hokigami mỗi chỗ 1 con;

Chương 6 – 2 Kochosei mỗi chỗ 2 con;

Chương 7 – Boss Youko có 2;

Chương 11 – 2  Hitotsume Kozou mỗi chỗ 2 con;

[Khuyên chọn] Chương 13 – 3 Gaki mỗi chỗ 3 con, 3 Karakasa Kozou mỗi chỗ 1 con;

[Khuyên chọn] Chương 14 – 3 Hokigami mỗi chỗ 3 con; Boss Yumekui có 3;

Chương 15 – 3 Amanojaku Midori mỗi chỗ 2 con;

Phó bản Ngự hồn – Tầng 1 có 2;

Phong ấn Yêu khí – Kuro Mujou, Hone Onna, Shouzu, và Kyonshi Ani mỗi chỗ 1 con; Umibouzu có 2

Phó bản Bí mật Kappa – Tầng 6 có 1;

 

Amanojaku Midori – Thiên Tà Quỷ Lục – 天邪鬼绿

Các chương: 1 (có 4), 2 (có 2), 5 (có 3), 6 (có 9), 8 (có 2), 13 (có 6), 15 (có 3)

Chương 1 – 2 Amanojaku Midori mỗi chỗ 1 con, Chouchin Kozou đầu tiên có 2;

Chương 2 – Boss Zashiki có 2;

Chương 5 – Kanko cuối có 3;

[Khuyên chọn] Chương 6 – 2 Amanojaku Ao mỗi chỗ 3 con, Boss Kodokushi có 3;

Chương 8 – 2 Amanojaku Midori mỗi chỗ 1 con;

Chương 13 – 3 Karakasa Kozou mỗi chỗ 2 con;

Chương 15 – 3 Amanojaku Midori mỗi chỗ 1 con;

Chương Ngoại truyện “Hell Agent in training” – Boss Kuro Mujou có 3;

[Khuyên chọn] Phong ấn Yêu khí – Shouzu có 8, Gaki có 6, Hone Onna có 6, Kyonshi Ani có 4, và Sea Monnk có 1;

Phó bản Bí mật Youtouchi – Tầng 6 và 7 mỗi chỗ 1 con;

Phó bản Bí mật Kappa – Tầng 6 có 1;

Amanojaku Ki –  Thiên Tà Quỷ Hoàng – 天邪鬼黄

鼓 – Trống

單眼 – Một mắt

Các chương: 3 (có 3), 5 (có 4), 8 (có 4), 12 (có 1)

Chương 3 – 2 Amanojaku Ki mỗi chỗ 1 con, Akajita thứ 2 có 1;

Chương 5 – Hokigami thứ 2 có 2, Kanko đầu tiên có 2;

Chương 8 – 2 Amanojaku Midori mỗi chỗ 2 con;

Chương 12 – Oguna đầu tiên có 1;

Phó bản Ngự hồn – Tầng 1 có 1;

[Khuyên chọn] Phong ấn Yêu khí – Umibouzu có 3, Shouzu có 2, và Kyonshi Ani có 1;

Phó bản Bí mật Momiji – Tầng 4 và 5 mỗi chỗ 1 con;

Phó bản Bí mật Kappa – Tầng 5/6 mỗi chỗ 1 con;

Phó bản Bí mật Ootengu – Tầng 2 có 1;

Phó bản Bí mật Ubume – Tầng 5 có 1;

Hokigami – Chửu Thần – 帚神

Các chương: 2 (có 1), 3 (có 2), 4 (có 4), 5 (có 2), 6 (có 6), 7 (có 4), 8 (có 8), 9 (có 5), 12 (có 1), 14 (có 3)

Chương 2 – Hokigami có 1;

Chương 3 – Amanojaku Ki đầu tiên có 2 trong Thường, có 1 trong Khó;

Chương 4 – 2 Hokigami mỗi chỗ 1 con, Boss Ame Onna có 2;

Chương 5 – 2 Hokigami mỗi chỗ 1 con;

[Khuyên chọn] Chương 6 – 2 Chouchin Obake mỗi chỗ 3 con;

Chương 7 – Koi đầu tiên có 1, Koi thứ 2 có 3;

Chương 8 – 2 Momo mỗi chỗ 1 con, Karakasa Kozou đầu tiên có 3, Karakasa Kozou thứ 2 có 2, Boss Momo có 1;

Chương 9 – Tesso đầu tiên có 3, Tesso thứ 2 có 2;

Chương 12 – Umibouzu đầu tiên có 1;

Chương 14 – 3 Hokigami mỗi chỗ 1 con;

[Khuyên chọn] Phong ấn Yêu khí – Futakuchi có 4, Kuro Mujou có 3, Hone Onna có 4, và Kyonshi Ani có 2;

[Khuyên chọn] Phó bản Bí mật Ootengu – Tầng 1 có 4, Tầng 2 đến 10 mỗi chỗ 3 con;

Phó bản Bí mật Ubume – Tầng 1 đến 3 mỗi chỗ 3 con;

Amanojaku Ao – Thiên Tà Quỷ Thanh – 天邪鬼青

Con Diều Các chương: 2 (có 1), 5 (có 2), 6 (có 2), 8 (có 3), 10 (có 4), 11 (có 2)

Chương 2 – Boss Zashiki có 1;

Chương 5 – Boss Kamikui có 2;

Chương 6 – 2 Amanojaku Ao mỗi chỗ 1 con;

Chương 8 – 2 Amanojaku Midori mỗi chỗ 1 con, Boss Momo có 1;

[Khuyên chọn] Chương 10 –  2 Ushi no Toki mỗi chỗ 2 con;

Chương 11 – Boss Momiji có 2;

Chương ngoại truyện “Hell Agent trong training” – 2 Momiji mỗi chỗ 2 con;

Phó bản Ngự hồn – Tầng 1 có 1;

Phong ấn Yêu khí – Futakuchi có 3, Kyonshi Ani có 3, và Umibouzu có 1;

[Khuyên chọn] Phó bản Bí mật Youtouchi – Tầng 1 đến 3 có 4 each, Tầng 4 đến 9 mỗi chỗ 3 con, và Tầng 10 có 2;

Phó bản Bí mật Kappa – Tầng 6 có 1;

Phó bản Bí mật Ubume – Tầng 4 đến 6 mỗi chỗ 1 con;

 

Kiseirei – Ký Sinh Hồn – 寄生魂

Các chương: 2 (có 5), 3 (có 3), 5 (có 2), 11 (có 3), 12 (có 1), 16 (có 9)

Chương 2 – Hokigami có 1, Hakaarashi no Rei đầu tiên có 2, và 2 Kiseirei mỗi chỗ 1 con;

Chương 3 – Boss Hououka có 3;

Chương 5 – 2 Kanko mỗi chỗ 1 con;

Chương 7 – Boss Youko mỗi chỗ 1 con;

Chương 11 – Hồn Samurai đầu tiên có 3;

Chương 12 – Boss Yuki Onna có 1;

[Khuyên chọn] Chương 16 – 3 con Akajita, mỗi con có 3;

[Khuyên chọn] Phó bản Bí mật Lãnh chúa Arakawa – Tầng 1 đến 3 mỗi chỗ 3 con;

 

Karakasa Kozou – Đường Chỉ Tán Yêu – 唐纸伞妖

Các chương: 4 (có 7), 8 (có 2), 13 (có 3)

[Khuyên chọn] Chương 4 – Hokigami thứ 2 có 2 trong Thường (3 trong Khó), 2 Karakasa Kozou mỗi chỗ 1 con, Amanojaku Aka đầu tiên có 1, Amanojaku Aka thứ 2 có 2;

Chương 8 – 2 Karakasa Kozou mỗi chỗ 1 con;

Chương 13 – 3 Karakasa Kozou mỗi chỗ 1 con;

Phong ấn Yêu khí – Gaki có 1;

[Khuyên chọn] Phó bản Bí mật Ame Onna – Tầng 1 đến 3 mỗi chỗ 1 con, Tầng 4 đến 6 mỗi chỗ 3 con;

[Khuyên chọn] Phó bản Bí mật Ubume – Tầng 2 có 3;

 

Hakaarashi no Rei – Đạo Mộ Tiểu Quỷ – 盗墓小鬼

Các chương: 2 (có 5), 12 (có 2), 23 (có 5)

Chương 2 – Hokigami có 1, 2 Hakaarashi no Rei mỗi chỗ 1 con, Kiseirei thứ 2 có 2;

Chương 12 – 2 Doujo mỗi chỗ 1 con;

Chương 23 – 2 Hakaarashi no Rei mỗi chỗ 1 con; Boss Kairaishi có 3;

Phó bản Bí mật Youtouchi – Tầng 1 có 3;

Phó bản Bí mật Kappa – Tầng 1/2 mỗi chỗ 1 con;

[Khuyên chọn] Phó bản Bí mật Kappa – Tầng 1/2/3 mỗi chỗ 3 con;

[Khuyên chọn] Phó bản Bí mật Lãnh chúa Arakawa – Tầng 1 có 3;

[Khuyên chọn] Phó bản Bí mật Ubume – Tầng 4 đến 6 mỗi chỗ 3 con;

 

Chouchin Kozou – Đề Đăng Tiểu Tăng – 提灯小僧

Các chương: 1 (có 4), 3 (có 3) [Thường] và (có 4) [Khó], 7 (có 3), 8 (có 2), 9 (có 2), 12 (có 2), 15 (có 3)

Chương 1 – Amanojaku Midori thứ 2 có 2, 2 Chouchin Kozou mỗi chỗ 1 con;

Chương 3 – Akajita đầu tiên có 1, Heiyo đầu tiên có 1 trong Thường (2 trong Khó), Heiyo thứ hai có 1;

Chương 7 – 3 Chouchin Kozou mỗi chỗ 1 con;

Chương 8 – Boss Momo có 2;

Chương 9 – 2 Chouchin Kozou mỗi chỗ 1 con;

Chương 12 – Doujo đầu tiên có 2;

Chương 15 – 3 Chouchin Kozou mỗi chỗ 1 con;

[Khuyên chọn] Phong ấn Yêu khí – Gaki có 3, Futakuchi có 4, Kuro Mujou có 3, và Umibouzu có 4;

Phó bản Bí mật Kappa – Tầng 1/2 mỗi chỗ 3 con;

Norikabe – Đồ Bích Tu Bì – 涂壁

石 – 青苔

Tường Đá

Các chương: 3 (có 1), 4 (có 9) [Thường] và (có 10) [Khó], 5 (có 4), 6 (có 2), 7 (có 3), 8 (có 5), 11 (có 2), 12 (có 3), 14 (có 18)

Chương 3 – Amanojaku Ki đầu tiên có 1 trong Thường (2 trong Khó);

Chương 4 – Hokigami đầu tiên có 2, Hokigami thứ 2 có 1 trong Thường, Karakasa Kozou thứ 2 có 2 trong Thường (3 trong Khó), Amanojaku Aka đầu tiên có 2 trong Thường (3 trong Khó);

Chương 5 – Norikabe đầu tiên có 1 trong Thường (2 trong Khó), Norikabe thứ 2 có 1, Hokigami đầu tiên có 2;

Chương 6 – 2 Kochosei mỗi chỗ 1 con;

Chương 7 – Kappa đầu tiên có 2, Boss Youko có 3;

Chương 8 – Momo đầu tiên có 2, Momo thứ 2 có 3;

Chương 11 – Hitotsume Kozou đầu tiên có 1, Gaki đầu tiên có 1;

Chương 12 – Umibouzu đầu tiên có 2, Umibouzu thứ 2 có 1;

[Khuyên chọn] Chương 14 – 3 Norikabe mỗi chỗ có 6;

Phó bản Ngự hồn – Tầng 1 có 1;

Phong ấn Yêu khí – Gaki có 1, Kuro Mujou có 4;

Phó bản Bí mật Momiji – Tầng 4 và 5 mỗi chỗ 1 con;

Phó bản Bí mật Ubume – Tầng 1 đến 3 mỗi chỗ 1 con;

Hắc Báo – 黑豹

Chương 5 – Norikabe đầu tiên có 1 trong Thường (không có trong Khó);

[Khuyên chọn] Phó bản Bí mật Kappa – Tầng 4 có 3;

Ma Chó – 跳跳犬

Chương 1 – Amanojaku Midori đầu tiên có 2 trong Khó;

[Khuyên chọn] Chương 7 – 2 Chouchin Kozou đầu mỗi chỗ 3 con, Chouchin Kozou thứ 3 có 1, Kappa cuối có 2;

Sanbi no Kitsune – Tam Vĩ Hồ – 三尾狐

Cây Anh Đào/Màu Đỏ/Hoa Vũ Các chương: 6 (có 2), 18 (có 6)

Chương 6 – 2 Kochosei mỗi chỗ 1 con;

Chương 18 – 3 Sanbi no Kitsune Tam Vĩ Hồ mỗi chỗ 2 con;

Phó bản Ngự hồn – Tầng 1 có 1, Phó bản Nghiệp Nguyên Hỏa có 1;

Phó bản Bí mật Momiji – Tầng 3 có 1;

Phó bản Bí mật Youtouchi – Tầng 4 có 3;

Phó bản Bí mật Kappa – Tầng 7 có 1;

[Khuyên chọn] Phó bản Bí mật Ootengu – Tầng 1 đến 4 mỗi chỗ 4 con, Tầng 5/6 mỗi chỗ 3 con, và Tầng 9 có 1;

Phó bản Bí mật Kappa – Tầng 7 có 1;

Zashiki – Tọa Phu Đồng Tử – 座敷童子

Quỷ Hỏa/Sừng Các chương: 2 (có 1), 7 (có 2), 10 (có 4), 23 (có 4)

Chương 2 – Boss Zashiki có 1;

Chương 7 – Boss Kanko có 2;

Chương 10 – Satori thứ 2 có 2, Kairaishi thứ 2 có 2;

Chương 23 – 2 Hakaarashi no Rei mỗi chỗ 2 con;

Phó bản Ngự hồn – Tầng 3 có 2 và Tầng 6 có 1;

[Khuyên chọn] Phá Kết giới/PVP – hầu như mỗi team đều có 1 nên không phải dùng đến sushi;

Phó bản Bí mật Kappa – Tầng 1 có 3;

Phó bản Bí mật Kappa – Tầng 2/6 mỗi chỗ 1 con;

Koi – Lý Ngư Tinh – 鲤鱼精

Hồ Nước/Cái Đuôi Các chương: 7 (có 7)

[Khuyên chọn] Chương 7 – Koi đầu tiên có 3, Koi thứ 2 có 1, Kappa đầu tiên có 1, Chouchin Kozou bên phải có 2;

Phó bản Ngự hồn – Tầng 2/3/9 mỗi chỗ 1 con;

Phó bản Bí mật Youtouchi – Tầng 8 đến 10 mỗi chỗ 1 con

Phó bản Bí mật Kappa – Tầng 8/9 có 2, Tầng 10 mỗi chỗ 1 con;

Phó bản Bí mật Lãnh chúa Arakawa – Tầng 4 đến 6 mỗi chỗ 1 con;

Kyuumei Neko – Cửu Mệnh Miêu – 九命猫

Các chương: 1 (có 3), 15 (có 9), 18 (có 24)

Chương 1 – Boss Kyuumei Neko có 3;

Chương 15 – 3 Chouchin Kozou mỗi chỗ 2 con, Boss Kyonshii Imoto có 3;

[Khuyên chọn] Chương 18 – 3 Kyuumei Neko mỗi chỗ có 6, 3 Sanbi no Kitsune mỗi chỗ 2 con;

Phó bản Bí mật Youtouchi – Tầng 8 và 9 mỗi chỗ 1 con, Tầng 10 có 2;

Phó bản Bí mật Kappa – Tầng 1 đến 3 mỗi chỗ 3 con;

Phó bản Bí mật Ubume – Tầng 9 mỗi chỗ 2 con;

Bakedanuki – Li Miêu – 狸猫

Các chương: 10 (có 5), 17 (có 3) [Khó]

Chương 10 – Satori đầu tiên có 3, Kairaishi đầu tiên có 2;

Chương 17 – 3 Bakedanuki mỗi chỗ 1 con;

Phó bản Ngự hồn – Tầng 9 có 1;

[Khuyên chọn] Phó bản Bí mật Youtouchi – Tầng 1 đến 3 mỗi chỗ có 4 con, Tầng 4 đến 10 mỗi chỗ 3 con;

Phó bản Bí mật Momiji – Tầng 7 có 1;

Phó bản Bí mật Ootengu – Tầng 2 có 3;

Kappa – Hà Đồng – 河童

Hồ Nước/Lá Sen Các chương: 7 (có 2), 23 (có 2)

Chương 7 – 2 Kappa mỗi chỗ 1 con;

Chương 23 – 2 Hakaarashi no Rei mỗi chỗ 1 con;

Phó bản Ngự hồn – Tầng 2 có 1;

Phó bản Bí mật Youtouchi – Tầng 8 đến 10 mỗi chỗ 1 con;

Phó bản Bí mật Kappa – Tầng 1 đến 10 mỗi chỗ 1 con;

Phó bản Bí mật Ame Onna – Tầng 8 có 5 nhưng tầng này khó;

[Khuyên chọn] Phó bản Bí mật Lãnh chúa Arakawa – Tầng 4 đến 6 mỗi chỗ 3 con;

Oguna – Đồng Nam – 童男

Cánh/Vũ Y/Hiến Tế Chương 12 – 2 Oguna mỗi chỗ 1 con;

Phó bản Ngự hồn – Tầng 4 có 1;

Phó bản Bí mật Youtouchi – Tầng 9 có 2;

[Khuyên chọn] Phó bản Bí mật Kappa – Tầng 1 có 3;

Phó bản Bí mật Ame Onna – Tầng 10 có 1;

Phó bản Bí mật Ootengu – Tầng 8 và 9 mỗi chỗ 1 con;

Doujo – Đồng Nữ – 童女

Cánh/Vũ Y/Bé Gái Nhỏ Các chương: 3 (có 7) [Thường] và (có 6) [Khó], 11 (có 1), 12 (có 5)

[Khuyên chọn] Chương 3 – Heiyo đầu tiên có 2 trong Thường (1 trong Khó), Akajita thứ 2 có 2, Amanojaku Ki thứ 2 có 3;

Chương 11 – Boss Momiji có 1;

Chương 12 – Doujo đầu có 1, Doujo thứ 2 có 3, Oguna thứ hai có 1;

Phó bản Ngự hồn – Tầng 2 có 2, Tầng 4 có 1;

Phó bản Bí mật Kappa – Tầng 1 có 1;

Phó bản Bí mật Lãnh chúa Arakawa – Tầng 2 có 3;

Gaki – Ngạ Quỷ – 饿鬼

Các chương: 9 (có 3), 11 (có 4), 13 (có 3), 16 (có 3)

Chương 9 – Boss Mouba có 3;

Chương 11 – Gaki đầu tiên có 1, Gaki thứ 2 có 3;

Chương 13 – 3 Gaki mỗi chỗ 1 con;

Chương 16 – 3 Gaki mỗi chỗ 1 con;

Phó bản Ngự hồn – Tầng 8 có 1;

Phong ấn Yêu khí – Gaki có 3;

[Khuyên chọn] Phó bản Bí mật Momiji – Tầng 1 đến 3 mỗi chỗ có 4, Tầng 4 đến 10 mỗi chỗ 3 con;

Kodokushi – Vu Cổ Sư – 巫蛊师

Độc/Trùng Chương 6 – Boss Kodokushi có 1;

[Khuyên chọn] Phó bản Ngự hồn – Tầng 6 có 1;

Phó bản Bí mật Ame Onna – Tầng 7 đến 10 mỗi chỗ 1 con;

Karasu Tengu – Nha Thiên Cẩu – 鸦天狗

Naginata/Cánh

Mặt Nạ

Các chương: 3 (có 2), 9 (có 4), 12 (có 6), 17 (có 3), 18 (có 3)

Chương 3 – 2 Akajita mỗi chỗ 1 con;

Chương 9 – 2 Yamausagi mỗi chỗ 1 con, Boss Mouba có 2;

[Khuyên chọn] Chương 12 – Umibouzu thứ hai có 2, 2 Oguna mỗi chỗ 2 con (nhiều nhất 4 con nếu Oguna dùng skill hồi sinh);

Chương 17 – 3 Karasu Tengu mỗi chỗ 1 con;

Chương 18 – Boss Ootengu có 3;

Phó bản Ngự hồn – Tầng 6 có 1;

Phó bản Bí mật Momiji – Tầng 4 có 2 và Tầng 9 có 1;

Phó bản Bí mật Youtouchi – Tầng 6/7 mỗi chỗ 1 con;

Phó bản Bí mật Kappa – Tầng 9 có 2;

Phó bản Bí mật Ame Onna – Tầng 7 đến 9 mỗi chỗ 3 con, Tầng 10 có 5;

Phó bản Bí mật Lãnh chúa Arakawa – Tầng 4 có 4;

Phó bản Bí mật Ootengu – Tầng 5 có 4;

Phó bản Bí mật Ubume – Tầng 3 có 2;

Kamikui – Thực Phát Quỷ – 食发鬼

Các chương: 5 (có 1), 10 (có 2), 21 (có 3)

Chương 5 – Boss Kamikui có 1;

Chương 10 – Boss Shuten Doji có 2;

Chương 21 – 3 Kamikui mỗi chỗ 1 con;

Phó bản Ngự hồn – Tầng 7 có 1;

[Khuyên chọn] Phó bản Bí mật Kappa – Tầng 3 có 3;

Hotarugusa – Huỳnh Thảo – 萤草

Bồ Công Anh

Cắn

Phó bản Ngự hồn – Tầng 2/9/10 mỗi chỗ 1 con;

[Khuyên chọn] Ngự Hồn Nghiệp Nguyên Hỏa – mỗi tầng có 4;

Phó bản Bí mật Kappa – Tầng 4 và 9 mỗi chỗ 1 con;

Phó bản Bí mật Ame Onna – Tầng 4/9 mỗi chỗ 1 con, Tầng 10 có 3;

Mảnh khế ước – Hotarugusa có 3;

Phá Kết giới/PvP – thường gặp ở người chơi level thấp

Hồn Samurai – 武士之灵

Chương 11 – 2 Hồn Samurai mỗi chỗ 1 con;

Chương 12 – Boss Yuki Onna có 2;

[Khuyên chọn] Phó bản Bí mật Kappa – Tầng 3 có 3;

[Khuyên chọn] Phó bản Bí mật Ame Onna – Tầng 3 có 3;

Kyonshii Imoto – Khiêu Khiêu Muội Muội – 跳跳妹妹

Các chương: 12 (có 1), 15 (có 1)

[Khuyên chọn] Chương 12 – Boss Yuki Onna có 1, và có thể hồi sinh Kyonshi Ani;

Chương 15 – Boss Kyonshii Imoto có 1;

Phó bản Bí mật Momiji – Tầng 2 có 1;

Phó bản Bí mật Kappa – Tầng 9 có 1;

Phó bản Bí mật Ubume – Tầng 4 đến 6 mỗi chỗ 1 con;

Heiyo – Binh Dũng – 兵俑

Binh Giáp

Hóa Đá

Các chương: 3 (có 2), 10 (có 1), 21 (có 3)

Chương 3 – 2 Heiyo mỗi chỗ 1 con;

Chương 10 – Boss Shuten Doji có 1;

Chương 21 – Enenra thứ 2 có 1, Kamikui thứ 2 và 3 mỗi chỗ 1 con;

Phó bản Ngự hồn – Hydra (Orochi) Tầng 2 có 1, Phó bản Nghiệp Nguyên Hỏa có 1;

Phá Kết giới/PVP – Hay gặp ở người chơi tầm trung;

Phó bản Bí mật Momiji – Tầng 4/5/8/10 mỗi chỗ 1 con;

Phó bản Bí mật Kappa – Tầng 4 và 10 mỗi chỗ 1 con;

[Khuyên chọn] Phó bản Bí mật Ame Onna – Tầng 7 có 4;

Ushi no Toki – Sửu Thì Chi Nữ – 丑时之女

Người Rơm/Trù Ếm Các chương: 10 (có 2), 21 (có 7)

Chương 10 – 2 Ushi no Toki mỗi chỗ 1 con;

Chương 21 – Kamikui đầu có 3, Kamikui thứ 2 và 3 mỗi chỗ 2 con;

[Khuyên chọn] Phó bản Bí mật Kappa – Tầng 4 có 2;

Phó bản Ngự hồn – Tầng 5 và 7 mỗi chỗ 1 con;

Phó bản Bí mật Momiji – Tầng 4 và 9 mỗi chỗ 1 con;

Phó bản Bí mật Kappa – Tầng 4 mỗi chỗ 2 con;

Phó bản Bí mật Ame Onna – Tầng 4 đến 6 mỗi chỗ 1 con;

Hitotsume Kozou – Độc Nhãn Tiểu Tăng – 独眼小僧

Mắt/Phật Thạch

Mắt/Sư Thầy

Kim Cang Kinh

Các chương: 11 (có 5) [Thường] và (có 7) [Khó]

[Khuyên chọn] Chương 11 – Hồn Samurai thứ 2 có 3, 2 Hitotsume Kozou mỗi chỗ 1 con trong Thường (mỗi chỗ 2 trong Khó);

Phó bản Ngự hồn – Tầng 1/5 mỗi chỗ 1 con;

Phó bản Bí mật Momiji – Tầng 8 đến 10 mỗi chỗ 1 con;

Phó bản Bí mật Kappa – Tầng 2 có 1;

Phó bản Bí mật Ootengu – Tầng 4 có 1;

Tesso – Thiết Thử – 铁鼠

Các chương: 9 (có 6)

Chương 9– Tesso đầu có 1, Tesso thứ 2 có 2, Chouchin Kozou thứ 2 có 2, Yamausagi thứ 2 có 1;

[Khuyên chọn] Phong ấn Yêu khí – Quái Xu có 16 (Nhanh nhất là tự bắt cặp trong menu Tổ đội);

Phó bản Bí mật Momiji – Tầng 5 có 2;

Phó bản Bí mật Ame Onna – Tầng 1 đến 3 có 1;

Shouzu – Tiêu Đồ – 椒图

Quạt/Nước

Vỏ Sò/Đuôi

Các chương: 22 (có 1)

Chương 22 – Boss Jorogumo có 1;

Phó bản Ngự hồn – Tầng 3/8/9/10 mỗi chỗ 1 con, Phó bản Nghiệp Nguyên Hỏa có 1;

[Khuyên chọn] Ecounter – Shouzu có 3;

Phá Kết giới/PVP – không hay gặp;

Phó bản Bí mật Momiji – Tầng 6 đến 8 mỗi chỗ 1 con, Tầng 9/10 mỗi tầng có 2;

Phó bản Bí mật Youtouchi – Tầng 10 có 1;

Phó bản Bí mật Kappa – Tầng 8/10 mỗi chỗ 2 con;

Phó bản Bí mật Ame Onna – Tầng 8 có 1;

Phó bản Bí mật Lãnh chúa Arakawa – Tầng 7 có 1;

Phó bản Bí mật Ootengu – Tầng 4/5/10 mỗi tầng có 1 (?);

Ame Onna – Vũ Nữ – 雨女

Khóc/Mưa/Dù Các chương: 4 (có 1)

Chương 4 – Boss Ame Onna có 1;

Phó bản Ngự hồn – Tầng 6 có 1;

[Khuyên chọn] Phó bản Bí mật Youtouchi – Tầng 3 có 3;

Phó bản Bí mật Momiji – Tầng 6 có 2;

Phó bản Bí mật Ame Onna – Tầng 1 đến 10 mỗi tầng 1 con;

Phó bản Bí mật Kappa – Tầng 7/9 mỗi tầng 1 con;

Kanko – Quản Hồ – 管狐

Các chương: 5 (có 3), 7 (có 2), 11 (có 4)

Chương 5 – Kanko đầu có 2, Kanko thứ 2 có 1;

Chương 7 – 3 Chouchin Kozou mỗi chỗ 1 con;

Chương 11 – Hitotsume Kozou thứ 2 có 1, Gaki đầu có 2, Gaki thứ 2 có 1;

Chương ngoại truyện”Hell Agent in training” – 3 Koroka (Cổ Lung Hỏa – 古笼火) mỗi chỗ có 2;

Phó bản Ngự hồn – Tầng 8 có 1;

[Khuyên chọn] Phó bản Bí mật Momiji – Tầng 1 đến 3 mỗi chỗ có 4 con, Tầng 4 đến 10 mỗi chỗ 3 con;

Phó bản Bí mật Ame Onna – Tầng 9 có 5 nhưng khó;

Phó bản Bí mật Kappa – Tầng 7 có 3;

Phó bản Bí mật Lãnh chúa Arakawa – Tầng 3 có 3;

Yamausagi – Sơn Thố – 山兔

Các chương: 9 (có 7), 13 (có 1), 16 (có 3), 17 (có 1), 23 (có 9)

[Khuyên chọn] Chương 9 – Yamausagi đầu có 4, Yamausagi thứ 2 có 3;

Chương 13 – Boss Kubinashi có 1;

Chương 16 – 3 Gaki mỗi chỗ 1 con;

Chương 17 – Boss Lãnh chúa Arakawa có 1;

Chương 23 – 3 Mouba mỗi chỗ 3 con;

Phó bản Ngự hồn – Tầng 7 có 1;

Phó bản Bí mật Kappa – Tầng 5 có 1;

Phó bản Bí mật Lãnh chúa Arakawa – Tầng 5 có 4;

PVP/Phá Kết giới – Thường gặp

Kochosei – Hồ Điệp Tinh – 蝴蝶精

Trống Tay

Khả Ái

Chương 6 – 2 Kochosei mỗi chỗ 1 con;

Chương 8 – Boss Momo có 2;

Phó bản Ngự hồn – Tầng 3/8 mỗi chỗ 1 con, Phó bản Nghiệp Nguyên Hỏa có 1;

[Khuyên chọn] Phó bản Bí mật Youtouchi – Tầng 2 có 3, Tầng 4/5 mỗi chỗ 1 con;

Phó bản Bí mật Ame Onna – Tầng 7 có 1;

Phó bản Bí mật Kappa – Tầng 5 có 2;

Phó bản Bí mật Lãnh chúa Arakawa – Tầng 4 đến 6 mỗi chỗ 3 con;

Phó bản Bí mật Ubume – Tầng 1 đến 3 mỗi chỗ 1 con;

Yamawaro – Sơn Đồng – 山童

Thạch Chùy

Quái Lực

Các chương: 8 (có 1), 16 (có 6)

Chương 8 – Karakasa Kozou thứ 2 có 1;

Chương 16 – 3 Gaki mỗi chỗ có 2;

Phó bản Ngự hồn – Tầng 1 có 1;

Phó bản Bí mật Momiji – Tầng 3 có 2;

[Khuyên chọn] Phó bản Bí mật Kappa – Tầng 2 có 3;

Phó bản Bí mật Ootengu – Tầng 3 có 3;

Kubinashi – Vô Thủ – 首无

Các chương: 13 (có 3), Ngoại truyện 1 (có 4) [Thường] và (có 6) [Khó]

Chương 13 – Gaki cuối có 1. Karakasa Kozou cuối có 1, Boss Kubinashi có 1;

Phó bản Bí mật Momiji – Tầng 3 có 2;

Phó bản Bí mật Kappa – Tầng 7 có 3;

Phó bản Bí mật Ame Onna – Tầng 2 có 3;

[Khuyên chọn] Phó bản Bí mật Ootengu – Tầng 1 có 3;

Satori – Giác – 觉

Các chương: 10 (có 4), 11 (có 2)

Chương 10 – 2 Satori mỗi chỗ 1 con, 2 Kairaishi mỗi chỗ 1 con;

Chương 11 – Boss Momiji có 2;

Chương ngoại truyện “Hell Agent trong training” – 2 Momiji mỗi chỗ 3 con;

Phó bản Ngự hồn – Tầng 10 có 1;

[Khuyên chọn] Phó bản Bí mật Momiji – Tầng 1 có 3;

Phó bản Bí mật Kappa – Tầng 4 có 3;

Phó bản Bí mật Ame Onna – Tầng 4 đến 6 mỗi chỗ 3 con;

Phó bản Bí mật Ubume – Tầng 1 đến 3 mỗi chỗ 3 con;

Jikigaeru – Thanh Oa Từ Khí – 青蛙瓷器

Xúc Xắc/Hũ

Gian Lận

Các chương: 4 (có 1)

Chương 4 – Boss Ame Onna có 1;

[Khuyên chọn] Phó bản Ngự hồn – Tầng 3 có 1;

Phó bản Bí mật Kappa – Tầng 9 có 3;

Phó bản Bí mật Ame Onna – Tầng 10 có 5 nhưng rất khó;

Phó bản Bí mật Ootengu – Tầng 3 có 1;

Yuki Onna – Tuyết Nữ – 雪女

Các chương: 8 (có 2), 12 (có 4)

Chương 8 – 2 Sakura mỗi chỗ 1 con;

[Khuyên chọn] Chương 12 – 2 Doujo mỗi chỗ 1 con, Boss Yuki Onna có 2;

Phó bản Bí mật Momiji – Tầng 6 có 1;

Phó bản Bí mật Lãnh chúa Arakawa – Tầng 6 có 4;

Phó bản Bí mật Ootengu – Tầng 5/9/10 mỗi chỗ 1 con;

Inugami – Khuyển Thần – 犬神

Gâu Gâu

Thủ Hộ

Các chương: 10 (có 2), Ngoại truyện 1 (có 9)

[Khuyên chọn] Chương 10 – Satori thứ 2 có 1, Kairaishi thứ 2 có 1;

Phó bản Ngự hồn – Tầng 4 có 1;

Phó bản Bí mật Momiji – Tầng 8 đến 10 mỗi chỗ 1 con;

Hone Onna – Cốt Nữ – 骨女

Đầu Lâu

Oán Hận

Các chương: 10 (có 2), 11 (có 1), 13 (có 1), 17 (có 1), 23 (có 2)

Chương 10 – Boss Shuten Doji có 2;

Chương 11 – Boss Momiji có 1;

Chương 13 – Boss Kubinashi có 1;

Chương 17 – Boss Lãnh chúa Arakawa có 1;

Chương 23 – 2 Hone Onna mỗi chỗ 1 con;

Phó bản Ngự hồn – Tầng 5 có 1, Tầng 6 có 2;

Phong ấn Yêu khí – Hone Onna có 3;

Phó bản Bí mật Youtouchi – Tầng 5 có 1;

Phó bản Bí mật Momiji – Tầng 5 có 1;

[Khuyên chọn] Phó bản Bí mật Ame Onna – Tầng 4 có 4;

Umibouzu – Hải Phường Chủ – 海坊主

Biển/Râu/Trượng Các chương: 12 (2)

Chương 12 – 2 Umibouzu mỗi chỗ 1 con;

Phó bản Ngự hồn – Tầng 3 có 1;

[Khuyên chọn] Phong ấn Yêu khí – Umibouzu có 3;

Phó bản Bí mật Kappa – Tầng 8 có 3;

Phó bản Bí mật Lãnh chúa Arakawa – Tầng 4 đến 6 mỗi chỗ 1 con, Tầng 8 có 5;

Kyonshi Ani – Khiêu Khiêu Ca Ca – 跳跳哥哥

Nến/Quan Tài Các chương: 10 (có 1), 12 (có 2)

Chương 10 – Boss Shuten Doji có 1;

Chương 12 – Boss Yuki Onna có 2;

Phó bản Ngự hồn – Tầng 5 có 1;

Phó bản Bí mật Momiji – Tầng 2 có 1;

[Khuyên chọn] Phong ấn Yêu khí – Kyonshi Ani có 3

Phó bản Bí mật Momiji – Tầng 2 có 1;

Phó bản Bí mật Ubume – Tầng 4 đến 6 mỗi chỗ 1 con;

Kairaishi – Khôi Lỗi Sư – 傀儡师

Hình Nhân/Thao Túng Các chương: 10 (có 4), 23 (có 2)

[Khuyên chọn] Chương 10 – 2 Ushi no Toki mỗi chỗ 1 con, 2 Kairaishi mỗi chỗ 1 con;

Chương 23 – Boss Kairaishi có 2;

Phó bản Ngự hồn – Tầng 5 có 1;

Phó bản Bí mật Youtouchi – Tầng 5 có 1

Momiji – Quỷ Nữ Hồng Diệp – 鬼女红叶

美麗的女妖怪 – A beautiful fairy

身上的飾品 – Accessories

Các chương: 11 (có 2)

Chương 11 – Boss Momiji có 2;

[Khuyên chọn] Phó bản Bí mật Momiji – Tầng 1 đến 10 mỗi chỗ 1 con;

Phó bản Bí mật Kappa – Tầng 5 có 1;

Hangan – Phán Quan – 判官

Các chương: 16 (có 1)

Chương 16 – Boss Hangan có 1;

[Khuyên chọn] Phó bản Ngự hồn – Tầng 8 có 1;

Phó bản Bí mật Youtouchi – Tầng 7 có 1;

Phó bản Bí mật Kappa – Tầng 7 có 1;

Phó bản Bí mật Ame Onna – Tầng 7 có 1;

Phó bản Bí mật Ubume – Tầng 7 có 3, 8 đến 10 mỗi chỗ có 2;

Sakura – Anh Hoa Yêu – 樱花妖

Các chương: 8 (có 3)

[Khuyên chọn] Chương 8 – 2 Sakura mỗi chỗ 1 con, Boss có 1;

Phó bản Bí mật Kappa – Tầng 5/10 mỗi chỗ 1 con;

Phó bản Bí mật Youtouchi – Tầng 6 có 1;

Phó bản Bí mật Ubume – Tầng 6 có 1;

Yumekui – Thực Mộng Mô – 食梦貘

Chuông/Ác Mộng Các chương: 14 (có 6)

[Khuyên chọn] Chương 14 – Norikabe cuối có 1, Boss Yumekui có 5;

Phó bản Ngự hồn – Tầng 4 có 2, Tầng 9 có 1;

Phó bản Bí mật Kappa – Tầng 7 có 1;

Hououka – Hỏa Phượng Hoàng – 凤凰火

Các chương: 3 (có 1), 20 (có 1)

Chương 3 – Boss Hououka có 1;

Chương 20 – Hannya thứ 2 có 1;

[Khuyên chọn] Phó bản Ngự hồn – Tầng 7 có 1;

Phó bản Bí mật Kappa – Tầng 5 có 1;

Phó bản Bí mật Ubume – Tầng 4 và 7 đến 10 mỗi chỗ 1 con;

Phong ấn Yêu khí – Hououka có 3;

Momo – Đào Yêu – 桃花妖

花 – Flower

舞 – Dance

Các chương: 8 (có 1)

Chương 8 – Boss Momo có 1;

[Khuyên chọn] Phó bản Ngự hồn – Tầng 3 có 1;

Phó bản Bí mật Youtouchi – Tầng 6/10 mỗi chỗ 1 con;

Phó bản Bí mật Momiji – Tầng 8 đến 10 mỗi chỗ 1 con;

Phó bản Bí mật Kappa – Tầng 5 có 1, Tầng 10 có 2;

Phó bản Bí mật Lãnh chúa Arakawa – Tầng 10 có 1;

Phó bản Bí mật Ootengu – Tầng 8 có 5;

Phó bản Bí mật Ubume – Tầng 8 có 2, 9 có 1;

Mouba – Mạnh Bà – 孟婆

Bát/Cầm

Nha Nha

Các chương: 9 (có 2), 23 (có 3)

Chương 9 – Boss Mouba có 2;

Chương 23 – Cả 3 Mouba mỗi chỗ 1 con;

[Khuyên chọn] Phó bản Ngự hồn – Tầng 5 có 2, Tầng 6 có 1;

Phó bản Bí mật Kappa – Tầng 5 có 1;

Phó bản Bí mật Ubume – Tầng 7 có 1, 8 có 2, 9/10 mỗi chỗ 3 con;

Kyuuketsuhime – Hấp Huyết Cơ – 吸血姬

Dơi/Máu Các chương 21 (có 4), 22 (có 1)

Chương 21 – 2 Kyuuketsuhime, Boss Hotarugusa mỗi chỗ 1 con;

Chương 22 – Boss Jorogumo có 1;

Phó bản Ngự hồn – Tầng 2 có 1;

Phá Kết giới/PVP – Không phổ biến;

[Khuyên chọn] Phó bản Bí mật Momiji – Tầng 7 có 2, Tầng 10 có 1;

Phó bản Bí mật Kappa – Tầng 8 có 2;

Phó bản Bí mật Ame Onna – Tầng 10 có 5 but the fight is Khó;

Phó bản Bí mật Ootengu – Tầng 10 có 5;

Phó bản Bí mật Ubume – Tầng 10 có 2;

Kuro Mujou – Quỷ Sứ Hắc – 鬼使黑

Lưỡi Hái/Đoản Đao/Minh Giới Các chương: 16 (có 1)

Chương 16 – Boss Hangan có 1;

Phó bản Ngự hồn – Tầng 4 có 1;

Phong ấn Yêu khí – Kuro Mujou có 3;

Phó bản Bí mật Youtouchi – Tầng 7 có 1;

[Khuyên chọn] Phó bản Bí mật Kappa – Tầng 6 có 3;

Shiro Mujou – Quỷ Sứ Bạch – 鬼使白

Minh Giới/Trắng

Đoạt Mệnh

Các chương: 16 (có 1)

Chương 16 – Boss Hangan có 1;

[Khuyên chọn] Phó bản Ngự hồn – Tầng 4 có 1;

Phó bản Bí mật Youtouchi – Tầng 7 có 1;

Phó bản Bí mật Kappa – Tầng 6 có 3;

Phó bản Bí mật Ame Onna – Tầng 9 có 2 nhưng khó đánh;

Phó bản Bí mật Ootengu – Tầng 6 có 2;

Phó bản Bí mật Ubume – Tầng 6 có 1;

Kamaitachi – Liêm Dứu – 镰鼬

Chùy/Đinh Ba/Rìu Phó bản Ngự hồn – Tầng 5 có 1;

Phá Kết giới/PVP – Hay gặp;

Phó bản Bí mật Kappa – Tầng 4 có 1;

Phó bản Bí mật Ootengu – Tầng 7/8 mỗi chỗ 1 con;

Phó bản Bí mật Ubume – Tầng 9 có 1;

[Khuyên chọn] Chương 18 [Khó] Kamaitachi có 14 con (Khuyên chọn vì phần thưởng có cả Mảnh Thức thần);

Youko – Yêu Hồ – 妖狐

Thư Sinh/Mặt Nạ Các chương: 7 (có 2)

Chương 7 – Boss Youko có 2;

[Khuyên chọn] Phó bản Ngự hồn – Tầng 2 có 1, Phó bản Nghiệp Nguyên Hỏa có 1;

Phó bản Bí mật Youtouchi – Tầng 10 có 2;

Phó bản Bí mật Kappa – Tầng 9/10 mỗi chỗ 1 con;

Phó bản Bí mật Ootengu – Tầng 8 có 5;

Ootengu – Đại Thiên Cẩu – 大天狗

Lông Vũ/Sáo/Quạt Các chương: 15 (có 1), 18 (có 2)

Chương 15 – Chouchin Kozou cuối có 1;

Chương 18 – Sanbi no Kitsune đầu tiên có 1, Boss Ootengu có 1;

Phó bản Ngự hồn – Tầng 4 có 1, Tầng 10 có 2;

[Khuyên chọn] Phá Kết giới/PVP – Khá phổ biến;

Phó bản Bí mật Youtouchi – Tầng 8 đến 10 mỗi chỗ 1 con;

Phó bản Bí mật Kappa – Tầng 9 có 1;

Phó bản Bí mật Lãnh chúa Arakawa – Tầng 10 có 1;

Phó bản Bí mật Ootengu – Tầng 8/9 có 2, các tầng khác mỗi chỗ 1 con;

Phó bản Bí mật Ubume – Tầng 4 có 1;

Shuten Doji – Tửu Thôn Đồng Tử – 酒吞童子

Các chương 10 (2) [Khó], 22 (1)

Chương 10 – Boss Shuten Doji có 2;

Chương 22 – Boss Jorogumo có 1

[Khuyên chọn] Phó bản Ngự hồn – Tầng 7/10 có 1;

Phá Kết giới/PVP – hên xui;

Phó bản Bí mật Momiji – Tầng 7 đến 10 mỗi chỗ 1 con;

Phó bản Bí mật Ootengu – Tầng 9 có 1;

Phó bản Bí mật Ubume – Tầng 8 có 2;

Enma – Diêm Ma – 阎魔

Mây/Minh Giới [Khuyên chọn] Phó bản Ngự hồn – Tầng 6 có 1;

Phó bản Bí mật Kappa – Tầng 9 có 1;

Lãnh chúa Arakawa – Hoang Xuyên Chi Chủ – 荒川之主

Chương 17 – Boss Lãnh chúa Arakawa có 1;

[Khuyên chọn] Phó bản Ngự hồn – Tầng 7 có 2;

Phó bản Bí mật Kappa – Tầng 8 có 2;

Phó bản Bí mật Lãnh chúa Arakawa – Tất cả các tầng, mỗi chỗ 1 con;

 

One Comment

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

https://saitousei.net/wp-content/uploads/Emoticons/yh-alien.gif 
https://saitousei.net/wp-content/uploads/Emoticons/yh-angel.gif 
https://saitousei.net/wp-content/uploads/Emoticons/fb-angry.png 
https://saitousei.net/wp-content/uploads/Emoticons/yh-beatup.gif 
https://saitousei.net/wp-content/uploads/Emoticons/yh-chicken.gif 
https://saitousei.net/wp-content/uploads/Emoticons/yh-coffee.gif 
https://saitousei.net/wp-content/uploads/Emoticons/yh-cow.gif 
https://saitousei.net/wp-content/uploads/Emoticons/fb-confused.png 
https://saitousei.net/wp-content/uploads/Emoticons/fb-overjoyed.png 
https://saitousei.net/wp-content/uploads/Emoticons/fb-pacman.png 
https://saitousei.net/wp-content/uploads/Emoticons/fb-hmmm.png 
https://saitousei.net/wp-content/uploads/Emoticons/fb-yelling.png 
https://saitousei.net/wp-content/uploads/Emoticons/yh-frustrated.gif 
https://saitousei.net/wp-content/uploads/Emoticons/yh-heehee.gif 
https://saitousei.net/wp-content/uploads/Emoticons/fb-sad.png 
https://saitousei.net/wp-content/uploads/Emoticons/fb-kiki.png 
https://saitousei.net/wp-content/uploads/Emoticons/fb-squinting.png 
https://saitousei.net/wp-content/uploads/Emoticons/yh-confused.gif 
https://saitousei.net/wp-content/uploads/Emoticons/yh-itwasntme.gif 
https://saitousei.net/wp-content/uploads/Emoticons/yh-killbill.gif 
https://saitousei.net/wp-content/uploads/Emoticons/yh-monkey.gif 
https://saitousei.net/wp-content/uploads/Emoticons/fb-penguin.png 
https://saitousei.net/wp-content/uploads/Emoticons/yh-notlistening.gif 
https://saitousei.net/wp-content/uploads/Emoticons/yh-notworthy.gif 
https://saitousei.net/wp-content/uploads/Emoticons/yh-ohgoon.gif 
https://saitousei.net/wp-content/uploads/Emoticons/yh-party.gif 
https://saitousei.net/wp-content/uploads/Emoticons/yh-peace.gif 
https://saitousei.net/wp-content/uploads/Emoticons/yh-blushing.gif 
https://saitousei.net/wp-content/uploads/Emoticons/yh-pig.gif 
https://saitousei.net/wp-content/uploads/Emoticons/yh-praying.gif 
https://saitousei.net/wp-content/uploads/Emoticons/yh-pumpkin.gif 
https://saitousei.net/wp-content/uploads/Emoticons/yh-puppydog.gif 
https://saitousei.net/wp-content/uploads/Emoticons/yh-rockout.gif 
https://saitousei.net/wp-content/uploads/Emoticons/yh-rose.gif 
https://saitousei.net/wp-content/uploads/Emoticons/yh-shame.gif 
https://saitousei.net/wp-content/uploads/Emoticons/fb-shark.png 
https://saitousei.net/wp-content/uploads/Emoticons/yh-skull.gif 
https://saitousei.net/wp-content/uploads/Emoticons/yh-star.gif 
https://saitousei.net/wp-content/uploads/Emoticons/yh-talking.gif 
https://saitousei.net/wp-content/uploads/Emoticons/yh-thumbsdown.gif 
https://saitousei.net/wp-content/uploads/Emoticons/yh-twothumbsup.gif 
https://saitousei.net/wp-content/uploads/Emoticons/yh-angry.gif 
https://saitousei.net/wp-content/uploads/Emoticons/yh-applause.gif 
https://saitousei.net/wp-content/uploads/Emoticons/yh-atwitsend.gif 
https://saitousei.net/wp-content/uploads/Emoticons/yh-battingeyelashes.gif 
https://saitousei.net/wp-content/uploads/Emoticons/yh-biggrin.gif 
https://saitousei.net/wp-content/uploads/Emoticons/yh-bighug.gif 
https://saitousei.net/wp-content/uploads/Emoticons/yh-brokenheart.gif 
https://saitousei.net/wp-content/uploads/Emoticons/yh-onthephone.gif 
https://saitousei.net/wp-content/uploads/Emoticons/yh-clown.gif 
https://saitousei.net/wp-content/uploads/Emoticons/yh-cool.gif 
https://saitousei.net/wp-content/uploads/Emoticons/yh-cry.gif 
https://saitousei.net/wp-content/uploads/Emoticons/yh-dancing.gif 
https://saitousei.net/wp-content/uploads/Emoticons/yh-daydreaming.gif 
https://saitousei.net/wp-content/uploads/Emoticons/yh-donttellanyone.gif 
https://saitousei.net/wp-content/uploads/Emoticons/yh-devil.gif 
https://saitousei.net/wp-content/uploads/Emoticons/yh-doh.gif 
https://saitousei.net/wp-content/uploads/Emoticons/yh-drooling.gif 
https://saitousei.net/wp-content/uploads/Emoticons/yh-happy.gif 
https://saitousei.net/wp-content/uploads/Emoticons/yh-kiss.gif 
https://saitousei.net/wp-content/uploads/Emoticons/yh-laughing.gif 
https://saitousei.net/wp-content/uploads/Emoticons/yh-liar.gif 
https://saitousei.net/wp-content/uploads/Emoticons/yh-loser.gif 
https://saitousei.net/wp-content/uploads/Emoticons/yh-lovestruck.gif 
https://saitousei.net/wp-content/uploads/Emoticons/yh-moneyeyes.gif 
https://saitousei.net/wp-content/uploads/Emoticons/yh-nailbiting.gif 
https://saitousei.net/wp-content/uploads/Emoticons/yh-nerd.gif 
https://saitousei.net/wp-content/uploads/Emoticons/yh-nottalking.gif 
https://saitousei.net/wp-content/uploads/Emoticons/yh-phbbbbt.gif 
https://saitousei.net/wp-content/uploads/Emoticons/yh-raisedeyebrow.gif 
https://saitousei.net/wp-content/uploads/Emoticons/yh-rollingeyes.gif 
https://saitousei.net/wp-content/uploads/Emoticons/yh-rollingonthefloor.gif 
https://saitousei.net/wp-content/uploads/Emoticons/yh-sick.gif 
https://saitousei.net/wp-content/uploads/Emoticons/yh-sigh.gif 
https://saitousei.net/wp-content/uploads/Emoticons/yh-silly.gif 
https://saitousei.net/wp-content/uploads/Emoticons/yh-sleepy.gif 
https://saitousei.net/wp-content/uploads/Emoticons/yh-smug.gif 
https://saitousei.net/wp-content/uploads/Emoticons/yh-straightface.gif 
https://saitousei.net/wp-content/uploads/Emoticons/yh-surprise.gif 
https://saitousei.net/wp-content/uploads/Emoticons/yh-talktothehand.gif 
https://saitousei.net/wp-content/uploads/Emoticons/yh-thinking.gif 
https://saitousei.net/wp-content/uploads/Emoticons/yh-timeout.gif 
https://saitousei.net/wp-content/uploads/Emoticons/yh-tongue.gif 
https://saitousei.net/wp-content/uploads/Emoticons/yh-waiting.gif 
https://saitousei.net/wp-content/uploads/Emoticons/yh-wave.gif 
https://saitousei.net/wp-content/uploads/Emoticons/yh-whew.gif 
https://saitousei.net/wp-content/uploads/Emoticons/yh-winking.gif 
https://saitousei.net/wp-content/uploads/Emoticons/yh-worried.gif 
https://saitousei.net/wp-content/uploads/Emoticons/yh-yawn.gif 
https://saitousei.net/wp-content/uploads/Emoticons/yh-yinyang.gif 
https://saitousei.net/wp-content/uploads/Emoticons/fb-crying.png